Všeobecné obch. podmínky

VOP

            Všeobecné obchodní podmínky firmy Ladislav Sviták, Bechyně.

1. Základní ustanovení
1. 1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen „všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (hardware, software, spotřební materiál; pomocný materiál, náhradní díly, dokumentace apod. dále jen 'předmětu plnění' firmou Ladislav Sviták (dále jen "dodavatel“ odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem.
1. 2. Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku režimem citovaného zákona. Založení sjednávaného závazkového vztahuje vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem.
1. 3.  Definice základních pojmů.
Plátce je odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce/zákazník. Příjemce-zákazník je jako uživatel předmětu plnění odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním. Prodejce je prodávající pracovník pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.
2. Cena předmětu plnění
2. 1. Přehledové katalogy a ceníky vydávané dodavatelem; jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
2. 2. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen "nabídka"),  jejíž platnost je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-ti uvedeno jinak.
2. 3. Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovné uvést v objednávce.
2. 4. Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění (např. operační systém, se kterým má být předmět plnění provozován, způsob jeho připojení apod.) je třeba výslovně uvést v objednávce.
3.  Uzavření smlouvy
3. 1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou, e-mailem anebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není písemné uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Všeobecné podmínky. Příslušné části Všeobecných podmínek platí až do doby úplného vypořádáni práv a závazků mezi dodavatelem a odběratelem. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny, uvedené v platné písemné nabídce dodavatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.
3. 2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
 obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení;
osobu, oprávněnou v dané věcí jednat jménem odběratele, IČO a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);
jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění.
3. 3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky, a to písemně, faxem či e-mailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 2 pracovních dnů od dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky, vystaveném dodavatelem souhlasí s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním. resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku odběratele jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.
3. 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele. V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury ve smyslu článku 8. 2. těchto podmínek. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednatelem.
3. 5. Ustanovení článku 3. 3., čtvrtá věta, není pro dodavatele závazné v případě, že výrobce přestane vyrábět a dodávat produkt. který je obsahem předmětu plnění, nahradí ho novou verzí, popř. výrazným způsobem změní cenu produktu. V takovém případě tuto skutečnost dodavatel neprodlené sdělí odběrateli a po dohodě s ním zašle aktualizované potvrzení objednávky.
3. 6. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek. za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.
4. Dodací podmínky
4. 1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3-8 týdnů.
4. 2. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodlené na tuto změnu upozornit odběratele.
4. 3. Za splnění termínu plnění se považuje dodáni předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele, nebo předání pověřeným pracovníkem dodavatele (pří použití vlastní dopravy dodavatele) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.
4. 4. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci u odběratele, je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění & jeho instalace u odběratele nemá poté vliv na splnění termínu plnění.
4. 5. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele. Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění, je tímto místem sídlo odběratele anebo místo plnění; uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky.
4. 6. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele nese odběratel. Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce a potvrzení objednávky zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu. přepravní službu anebo vlastní dopravu dodavatele). Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.
4. 7. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
4. 8. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktů.
4. 9. Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, nebo výdejkou, popř. zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu, nebo výdejce dodavatele, popř. dodacím listu spediční služby.
4. 10. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
4.11. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě, nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dnů. Rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce je důvodem pro odmítnutí reklamace.
5. Stornování objednávky odběratelem
5. 1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle článku 3. 3., je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným obchodním zástupcem.
5. 2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky.
6. Instalace předmětu plnění
6. 1. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, resp. vyžaduje-li předmět plnění instalaci u odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění anebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele. odběratel se zavazuje do okamžiku instalace předmětu plnění zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.
6. 2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění je povinen v takovém případě zajistit přístup dodavatelem pověřených osob do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalací (zejména zajistit odpovídající součinnost, znalost přístupových hesel do počítačové sítě, informace o konfiguraci stávajícího systému, zálohování existujících dat na dotčených zařízeních apod.). Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele.
6. 3. Neposkytne-li odběratel dodavateli požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou instalaci předmětu plnění ve smyslu předchozího článku je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojené s nemožným plněním dle platného ceníku služeb dodavatele. Zůstane-li i nový pokus dodavatele instalovat předmět plnění u odběratele z důvodů ležících na straně odběratele bezvýsledný, je dodavatel oprávněn provedení instalace předmětu plnění odmítnout. Závazek dodavatele provést instalaci předmětu plnění se povaluje za splněný dnem kdy opakovaný pokus o instalaci předmětu plnění u odběratele zůstal bezvýsledný.
6. 4. Instalace u odběratele jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu tj. Po-Pá mezí 8:00-17:00 hod. Je-li z provozních důvodů na straně odběratele nezbytné provádět instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp. potvrzení objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané ceně. Požaduje-li odběratel dodatečně instalaci předmětu plnění mimo standardní pracovní dobu, dohodnou účastnici tohoto závazkového vztahu podmínky této instalace.
6. 5. Instalace předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace, nebo jiným demonstrováním standardního provozního stavu, s výjimkou uvedenou v článku O instalaci předmětu plnění u odběratele bude účastníky sepsán předávací protokol.
7. Funkčnost předmětu plnění
7. 1. Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití a za možnost použití ve stávajícím systému odběratele, není-li toto písemně uvedeno v Nabídce, Potvrzení objednávky anebo v jiném písemném ujednání. Ve sporu o rozsah pojmu obvyklé užití platí výklad podaný statutárním orgánem dodavatele.
7. 2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění v rozporu s obvyklým užitím anebo ujednáním, ač na tuto skutečnost byl dodavatelem upozorněn, je dodavatel oprávněn: navrhnout realizovatelný způsob instalace předmětu plnění
navrhnout doplnění předmětu plnění, popř. provést nezbytná systémová opatření ke zprovozněni předmětu plnění (update-upgrade driverů, změna konfigurací apod.) instalaci předmětu plnění pro nerealizovatelnost odmítnout.
Náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s řešením této situace nese odběratel.
7. 3. Nemožnost provést instalaci předmětu plnění způsobem, který není předem sjednán a uveden na potvrzení objednávky, nemůže být důvodem pro odstoupení od tohoto závazkového vztahu ze strany odběratele.
8. Platební podmínky a přechod vlastníckých práv
8. 1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba předem. resp. platba v hotovostí při předání předmětu plnění. Jiné platební podmínky je možné s jednat v rámcové, resp. kupní smlouvě, podepsané statutárním zástupcem dodavatele.
8. 2. V případě, že odběratel objednává nestandardní předmět plnění (např. zakázkové konfigurace PC, nestandardní komponenty, periferie či další zařízení, popř. SW), může být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složeni zálohy odběratelem ve výši minimálně 30% z ceny nestandardního předmětu plnění.
8. 3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s obchodním zástupcem dodavatele a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výší sjednané ceny předmětu plnění.
8. 4. V případě, že odběratel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat obchodní oddělení dodavatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.
8. 5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.
8. 6. V případě, že odběratel realizuje platbu v hotovosti, vystaví dodavatel odběrateli příjmový pokladní doklad s uvedením čísla zálohové faktury. resp. faktury; ke které se příslušný příjmový pokladů doklad vztahuje. Faktura, resp. zálohová faktura s uvedením platební podmínky "v hotovosti" je podkladem pro provedení platby, nikoli dokladem o provedení platby v hotovosti.
8. 7. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí s výjimkou uvedenou v článku 4. 6. poslední věta. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastníctví dodavatele a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem odběratele, resp. systému, který odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.
8. 8. Pokud je dodavatel oprávněn pro nezaplacení ceny plnění převzít předmět plnění zpět, přiznává mu odběratel neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do prostor, v nichž je předmět plnění umístěn za účelem odvezení předmětu plnění.
8. 9. Nesplní-li odběratel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je dodavatel oprávněn přerušit poskytováni plnění, resp. služeb s předmětem plnění souvisejících (např. záruční servis) až do uhrazení závazku odběratele v plné výši včetně sjednaných penále, resp. smluvních pokut za opožděnou platbu.
9. Záruka
9. 1. Na předmět plnění je poskytována dodavatelem záruka v rozsahu uvedeném v příloze těchto Všeobecných podmínek.
9. 2. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění odběratelem, tj. dnem uvedeným na dodacím listě, nebo výdejce, který slouží také jako záruční list. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl odběratel předmět plnění z důvodů výskytu vady řádně užívat.
9. 3. Zárukou za předmět plnění přejímá dodavatel závazek, že předmět plnění, nejde-li o předmět plnění deklarovaný jako použitý, bude způsobilý k provozu za podmínek stanovených výrobcem, resp. za podmínek obvyklého užití. Podmínkou platnosti záruky je prováděni pravidelné běžné uživatelské údržby předmětu plnění v souladu s uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.
9. 4. U předmětu plnění - software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky, apod.) se odběratel stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednáni výrobce software. Dodavatel neodpovídá za správnou funkci SW produktů označených jako DEMO produkty.
9. 5. Na použitý předmět plnění poskytuje dodavatel záruku v rozsahu specifikovaném v příloze těchto Všeobecných podmínek, resp. dodacím listu, resp. výdejce.
9. 6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalaci, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponent může být uživatelská příručka v anglickém jazyce) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškozeni předmětu plnění nadměrným mechanickým opotřebením, porušením ochranných pečetí a nálepek.
9. 7. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem instalovaného softwarového produktu způsobené zásahem třetí osoby, resp. jí způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produktů (tzv. OEM software), instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případné instalace ovladačů provedené odběratelem nebo třetí stranou.
9. 8. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného, než výrobcem výslovné doporučeného spotřebního materiálu (např. jiné než originální pásky do tiskáren).
9. 9. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy takového zařízení. Pro snížení rizika ztráty dat při závadě předmětu plnění doporučuje dodavatel odběrateli preventivně zálohovat uložená data na vhodném zařízení.
9. 10. Dodavatel neodpovídá za připadnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro jejich ukládání. Při předání PC systému, serveru či notebooku k opravě je povinnosti odběratele zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy uložených dat a zabránit jejich možnému zneužití.
9. 11. Dodavatel negarantuje plnou kompatibilitu prodaných PC součástí s jinými, pověřenými osobami dodavatele neschválenými komponenty ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla odběratelem výslovně požadována v písemné objednávce.
9. 12. Dodavatel negarantuje odběrateli plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro odběratelem objednaný nebo používaný operační systém. Za případné závady způsobené omezenou funkčností SW aplikací které nesplňují podmínku specifikovanou v předchozí větě, dodavatel neodpovídá.
9. 13. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
9. 14. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé zapojením předmětu plnění do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
9. 15. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do předmětu plnění osobou která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna. Záruka však nezanikne v tom případě, pokud závada na předmětu plnění prokazatelně nevznikla v důsledku zásahu neoprávněné osoby.
9. 16. V případě oprav předmětu reklamace se na práci a materiál vztahuje záruka po dobu 6 měsíci.
10. Reklamační řád
10. 1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
10. 2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámil ihned dodavateli. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.
10. 3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Místem reklamace je provozovna dodavatelem k tomu určená, resp. místo, kde byl odběratelem zakoupen předmět plnění (výhradně u předmětů plnění zakoupených pro vlastní potřebu odběratele). Předmět plnění, zakoupený za účelem dalšího prodeje, je možné reklamovat jen v provozovně dodavatelem k tomu určené.
10. 4. Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou nebo dodacím listem nebo výdejkou (s uvedením sériového čísla reklamovaného předmětu plnění), u PC je nutno předložit záruční list.
10. 5. V případech reklamace funkce PC systému a serverů lze uplatňovat reklamaci u dodavatele telefonicky na telefonních číslech k tomu určených. Při reklamaci je třeba nahlásit sériové číslo PC jednotky, resp. serveru (viz záruční list nebo typový štítek na PC, serveru), a dále co nejpodrobněji popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu odběratele (jméno, tel., fax). dodavatel po té zajistí posouzení reklamace a po dohodě s odběratelem podnikne kroky k odstranění případné vady v souladu s ustanoveními odstavce 11. těchto podmínek.
10. 6. Z důvodu nebezpečí možného poškozeni předmětu plnění při přepravě dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený v originálním obalu (za originální obal lze považovat původní obal od identického kusu předmětu plnění, kde sériové číslo uvedené na obalu (případně odběratelem opravené sériové číslo) je totožné se sériovým číslem reklamovaného předmětu plnění. Předmět plnění přepravovaný bez originálního obalu nebude s výjimkou dále uvedenou k reklamaci přijímán. Pokud odběratel nedodá předmět plnění v originálním obalu, zajistí dodavatel dodání náhradního obalu. Za zajištění náhradního obalu bude účtován manipulační poplatek 300,-Kč. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím.
10. 7. V případě dodržení ustanovení článků 10.4.-10.6. odběratelem převezme pověřená osoba dodavatele předmět plnění k vyřízení reklamace. Pokud není možné, aby dodavatelem pověřená osoba rozhodla o uznáni reklamace na místě, předá reklamovaný předmět plnění reklamačnímu oddělení dodavatele. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzeni vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění.
10. 8. V případě oprav předmětu reklamace se na práci a materiál vztahuje záruka po dobu 6 měsíců.
11. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době
11. 1. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka podle těchto Všeobecných podmínek, provede dodavatel odstranění vady formou opravy, případné výměny vadné části za část typově shodnou nebo výměny za jinou část typové zaměnitelnou nebo výměny předmětu plnění za bezvadný a to v servisním středisku dodavatele, resp. u předmětu plnění níže specifikovaného v místě instalace předmětu plnění u odběratele. Rozhodnuti o způsobu odstranění vady je na dodavateli, dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
11.2. Záruční servis na dodavatelem dodané kompletní PC systémy (základní jednotka, monitor, klávesnice) poskytuje dodavatel standardně dle typu zařízení. Podmínky nadstandardního servisu je nutné sjednat písemně při uzavírání zvláštní servisní smlouvy. Jednotlivé typy záručního servisu jsou poskytovány (zahrnuty v kupní ceně) v závislosti na modelu počítače dle přílohy Rozsah poskytovaných záruk. Typ servisu musí být vyznačen v servisní knize. Dodavatel zajišťuje následující typy záručního servisu (vyjma závad zmíněných v odstavci 11. 6.):
• Ekonomický servis je poskytován v nejbližším servisním středisku dodavatele po celou dobu záruky.
• Standardní servis: je poskytován v místě instalace u odběratele v prvním roce záruční doby, po zbytek záruční doby je záruční oprava prováděna v nejbližším servisním středisku dodavatele. Servisní zásah je zahájen nejpozději do 7 pracovních dní po oznámení reklamace odběratelem.
• Speciální servis: je poskytován po celou záruční dobu v místě instalace u odběratele. Servisní zásah je zahájen nejpozději do 2 pracovních den po oznámení reklamace odběratelem.
• Non-stop servis: za příplatek je po celou dobu záruky prováděn v místě instalace zařízení u odběratele, servisní technik je k dispozici nepřetržitě.
Dodavatel provede na základě objednávky odběratele záruční servis v místě instalace předmětu plnění u odběratele i mimo výše vyjmenované případy. V tomto případě se odběratel zavazuje uhradit v hotovosti dodavateli vícená klady servisního zásahu formou Paušálního servisního poplatku za výjezd ve výši dané platným ceníkem služeb dodavatele.
11. 3. Provádění záručního servisu v místě instalace u odběratele je omezeno teritoriálně na území ČR.
11. 4. V případě záruční vady PC, která má za následek ztrátu instalovaného SW zajistí dodavatel zdarma uvedení do stavu, ve kterém byl PC odběrateli předán, t. j. s instalovaným SW, který byl instalován dodavatelem, resp. výrobcem.
11. 5. Výše uvedené podmínky provádění záručního servisu v místě instalace u odběratele se vztahují na základní jednotku včetně dodavatelem do základní jednotky vestavěných periferií, monitor a klávesnici, které společně tvořily předmět plnění dodaný dodavatelem. Podmínky prováděni záručního servisu v místě instalace u odběratele se nevztahují např. na SW, periferie, multimediální balíky (kity), zapisovací mechaniky CDR. magnetooptická záznamová zařízení a odběratelem přidaná zařízení.
11. 6. U závad, jejichž projevy nelze reprodukovat (závady náhodně se vyskytující), je doba diagnostiky a opravy vady dána dohodou mezi pověřeným osobami dodavatele a odběratele. Není-li možné provést odstraněni takové závady u odběratele, odstraní dodavatel takovou závadu po provedení příslušných testů v servisním středisku.
11. 7. Odběratel se zavazuje vytvořit dodavateli nebo jemu pověřenému subjektu podmínky pro zdárné provedení servisního zákroku (umožnit vstup do objektu, přístup k zařízení, přístup do systému, přítomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky pro vyřízení formalit pro provedení opravy reklamované vady nezbytných.
11. 8. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u předmětu plnění, resp. u jeho jednotlivých části, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou uvedenou v článku 9. 6. - 9. 8. těchto Všeobecných podmínek, nebo zjistí-­li, že na předmětu plnění, resp, jeho část byt proveden zásah osobou neoprávněnou, tj. jinou osobou než dodavatelem nebo osobou jím pověřenou. Odstoupí-ti dodavatel od poskytnuté záruky, resp. zjisti-li, že reklamovaná vada byla nahlášena neoprávněné, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli uhrazení nákladů, které dodavateli v souvislosti s tím vznikly, a to výši dle platného ceníku dodavatele.
12. Licence
12. 1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Odběrateli vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat.
12. 2. Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.
13. Odpovědnost
13. 1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z tohoto závazkového vztahu, dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:
• údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem či jí pověřeným subjektem
• nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění
• užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí.
13. 2. Dohodou účastníků tohoto závazkového vztahu se celková výše náhrady škody ve smyslu ustanovení § 386 á contrario obchodního zákoníku omezuje částkou maximálně do výše předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události. Dodavatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat odběratele. Případná rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub odběratele.
13. 3. Jakékoli nároky na náhradu škody je odběratel oprávněn u dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.
13. 4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají za porušení závazků způsobené vyšší mocí, t. j. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nelze ani s vynaložením veškerého mocného úsilí odvrátit.
14. Technická a systémová podpora
Dodavatel poskytuje odběrateli technicko-systémovou podporu předmětu plnění. Tato podpora má dvě úrovně:
14.1. Základní podpora zajištující provozuschopnost předmětu plnění v rozsahu, který odpovídá užití, pro které byl předmět plnění dodán, resp. dodavatelem instalován. Jedná se např. o odstraněni chybových stavů, opravy (nové verze) systémových driverů a doplňující informace, které nejsou v dodané dokumentaci a jsou nezbytné k užívání předmětu plnění. Za základní podporu se nepovažuje zejména odstraňování chybových stavů, způsobených nesprávnou obsluhou anebo vzniklých v souvislosti se změnou konfigurace zařízení a použitého operačního systému, prostředí včetně upgradů, pokud tyto neprovádí a nedodává dodavatel. Za základní podporu se dále nepovažuje podpora nasazení systému se softwarovými aplikacemi, které nebyly dodány a instalovány dodavatelem. Pokud není výslovně uvedeno jinak.
14. 2. Nadstandardní podpora, která řeší stavy předmětu plnění, související se změnami konfigurace, anebo způsobu užití odlišně od stavu, pro který byl předmět plnění dodán. Jedná se např. o změny (rozšiřování) konfigurace reinstalaci předmětu plnění na jiném místě, ve spojení s jiným zařízením anebo jiným operačním systémem, než který byl původně instalován. Dále pak o dodávky systémových driverů, konzultace související s obsluhou, školení obsluhy a řešení chybových stavů vzniklých v důsledku změn konfigurace, pokud tyto změny neprovádí a nedodává dodavatel. Nadstandardní podporu poskytuje dodavatel odběrateli na základě objednávky.
14. 3. Základní podpora poskytovaná v místě dodavatele je po dobu záruky bezplatná, náklady na nadstandardní podporu je dodavatel oprávněn účtovat dle aktuálního ceníku služeb včetně souvisejících nákladů.
14. 4. Na základě požadavku odběratele mohou být sjednány podmínky poskytování nadstandardní podpory v rámci dodávky předmětu plnění.
14. 5. Po uplynutí záruční doby je veškerá technická a systémová podpora placenou službou. Účastnici tohoto závazkového vztahu mohou uzavřít samostatnou smlouvu na poskytování pozáručního servisu nebo technické a systémové podpory.
14. 6. Technická a systémová podpora je zajišťována prostřednictvím Hot-Line. elektronických služeb, telefonických a osobních konzultaci, popř. zásahem dodavatelem pověřených osob v místě instalace. Dodavatel je podle svého uvážení oprávněn zvolit postup dostačující pro zajištění cílového stavu. Dodavatel přitom předpokládá, že odběratelem určená osoba je schopna provádět alespoň základní obsluhu předmětu plnění.
15. Obecná ustanovení
15. 1. Stanoví-li tyto Všeobecně podmínky oprávnění dodavatele požadovat na odběrateli uhrazení ceny za poskytnuté plnění, je odběratel povinen částku dodavatelem v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami uplatňovanou uhradit do 14 dnů ode dne doručení faktury. Pro případ prodlení s úhradou faktury v částce nebo v čase, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základě její fakturace dodavatelem s tím, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.
15. 2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných podmínek po dobu delší než 14 dní. Dodavatel je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Všeobecných podmínek.
15. 3. Nastane-li situace předpokládaná v předchozím článku, jsou účastníci tohoto závazkového vztahu povinni vrátit si vše, co si na jeho základě poskytli, a to nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odstoupení, resp. rozhodnutí o realizaci výhrady vlastnického práva.
15. 4. Práva a povinnosti vyplývající i tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem zejména ustanoveními obchodního zákoníku.
15. 5. Tyto Všeobecné podmínky, případné změny a dodatky, jakož i právně závazné akty signované účastníky a směřující k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem tvoří ve svém souhrnu právo rámec daného závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem a nahrazují jakékoli předchozí komunikace, záruky nebo dohody mezi účastníky, písemné či ústní, týkající se uvedených obchodních transakcí.
15. 6. Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli předkládán nejpozději s dodávkou odběratelem objednaného předmětu plnění a zároveň je zveřejněn na internetových stránkách dodavatele: http://www.LadislavSvitak.cz. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytováni výše uvedených plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami. Případné změny Všeobecných podmínek jsou možné po předchozí dohodě účastníků toliko písemnou formou.

Tyto Všeobecné podmínky platí od 1. dubna 2001.
Reklama: